حضور نماینده محترم مردم خوانسار در اداره

روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد: 
حضور مهندس علی بختیار در محل اداره

در این جلسه که به دعوت رئیس محترم اداره شهرستان صورت پذیرفت پیرامون مسائل و قوانین در حوزه منابع طبیعی بحث و تبادل نظر شد
ابراهیم پورهاشمی گفت: در این جلسه در خصوص مسائل مربوط به ممیزی اراضی بحث شد.
حضور نماینده در محل اداره منابع طبیعی خوانسار
پورهاشمی متذکر شد که سه ظرفیت جهت اعتراض اشخاص به نحوه ملی شدن جنگلها و مراتع پیش بینی شده است:
1. کارگروه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی
2. کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
3. شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی به طرفیت منابع طبیعی
درحال بارگزاری