تقدیر از مسئول روابط عمومی شهرستان

 تقدیر مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان و فرماندار شهرستان
از مسئول روابط عمومی اداره خانم نسرین حقی
1397/03/19 

درحال بارگزاری