اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع

کارشناس واحد فنی خبر داد:
اجرای عملیات جنگلکاری در مراتع شهرستان خوانسار
1397/07/16
 

علیرضا دلشاد مسئول واحد جنگلکاری اداره گفت: عملیات جنگلکاری با کاشت گونه بادام دیم به مساحت 100 هکتار در مراتع روستاهای خشکرود در حال انجام است.
دلشاد افزود در این طرح حدود 20000 گودال به عمق حدود 40 سانتی متر جهت کشت بادام اسکوپاریا و آمارا توسط بیل مکانیکی ایجاد خواهد شد.

گفتنی است اجرای این عملیات باعث جلوگیری از رواناب و سیلاب و تثبیت خاک و تقویت پوشش گیاهی می گردد.
درحال بارگزاری