برگزاری طرح جنگلانه در خوانسار

رئیس اداره خبر داد:
اجرای طرح جنگلانه در خوانسار
1397/09/24

پورهاشمی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار گفت: طرح جنگلانه برای سومین سال در خوانسار توسط جمعیت همیاران طبیعت و با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اجرا گردید.
پورهاشمی افزود هدف از اجرای این طرح احیای عرصه های مرتعی و جنگلی با کمک کاشت بذر گونه های مرتعی و جنگلی از طریق سازمانهای مردم نهاد و همیاران طبیعت می باشد.
وی با اشاره به استقبال خوب مردم طبیعت دوست و فهیم خوانسار گفت در اجرای این طرح از بذر گونه بادام اسکوپاریا استفاده شد که گونه ای خشکی پسند و مقاوم به کم آبی است.
درحال بارگزاری