اجرای طرح کاداستر بر روی اراضی ملی

مسئول ممیزی و حدنگاری شهرستان خبر داد:
ادامه اجرای طرح کاداستر بر روی 8168 هکتار از اراضی ملی 
1400/02/01

حامد حاجی زکی مسئول ممیزی و حدنگاری اداره گفت: در ادامه اجرای طرح 9 در 99 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور کاداستر و در فاز سوم تثبیت مالکیت دولت تعداد 24 ورقه مالکیت دولت به مساحت 8168 هکتار از اراضی ملی انجام شد.
درحال بارگزاری