رفع تصرف و اعاده اراضی ملی به دولت جمهوری اسلامی ایران

نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد:
 رفع تصرف و اعاده اراضی ملی توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار
1400/6/30

نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار اعلام کرد دو فقره دستور موضوع تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع کشور توسط ماموران یگان حفاظت این اداره انجام پذیرفت.
پدرام حیدری گفت: دستورات مذکور دو فقره به شرح ذیل میباشد:
1-      رفع تصرف به میزان 67 متر مربع از اراضی ملی پلاک موسوم به جومزه شمالی که متصرف اراضی مذکور، سابقا نیز دارای پرونده کیفری در محاکم قضایی بوده که منجر به صدور حکم رفع تصرف گردیده است.

2-      رفع تصرف به میزان 1114 متر مربع از اراضی ملی پلاک موسوم به فرامرز که به صورت غیر ماذونه توسط اشخاص تصرف گردیده بود.