یگان حفاظت


 
نام: علیرضا
نام خانوادگی: دلشاد
تحصیلات: کارشناسی مرتع و آبخیزداری
پست سازمانی: فرمانده یگان حفاظت
 
 
دیگر سمت ها:
 • مسئول طرح های ماده 3
 • کارشناس بهره برداری محصولات فرعی و گیاهان دارویی
نام: حسن
نام خانوادگی: دهاقین
تحصیلات: دیپلم
پست سازمانی: نیروی یگان حفاظت
 
نام: علی
نام خانوادگی: بروجردی
تحصیلات: لیسانس
پست سازمانی: نیروی یگان حفاظت
 
 
 
ماموریت و وظائف یگان:
           
ماموریت یگان:
 • حفاظت از عرصه و اعيان منابع طبيعي و ذخائر جنگلي بر اساس سياست هاي كلي سازمان به منظور جلوگيري از تخريب و تجاوز و هر گونه تخلف مندرج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور و انجام بخشي از وظايف ناجا در اين خصوص.
وظائف یگان:
 • الف – حفاظت از عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرحها و دستورالعمل هاي مربوطه.
 • ب – گشت و مراقبت و اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه و اعيان منابع طبيعي.
 • ج- كنترل بهره برداري از عرصه و اعيان منابع طبيعي با توجه به مجوزهاي صادره از سوي ادارات كل منابع طبيعي استان ها و جلوگيري و برخورد قانوني با هر گونه بهره برداري غير مجاز از عرصه و اعيان منابع طبيعي طبق قوانين موضوعه.
 • د- اتخاذ تدابير، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرائم مرتبط با وظايف قانوني سازمان.
 • ه – جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوطه.
 • و- بازرسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق غير مجاز در معابر، جنگل ها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا.
 • ز- بازرسي مستمر كارگاه هاي چوب بري و كارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع.
 • ح- اتخاذ تدابير اجرايي و اقدامات پيشگيرانه، پيش آگاهي، كشف و تعقيب جرم و مجرم مرتبط با ماموريت يگان، در چارچوب قوانين موضوعه.
 • تبصره: در صورت وقوع جرم و خروج مجرم از حوزه استحفاظي به منظور تعقيب و ادامه پيگيري بايستي يگان با ناجا و مراجع قضايي هماهنگي نمايد.
 • ط- تشكيل پرونده قضايي متخلفين، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي و جرائم مشهود برابر قوانين حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع، ارجاع و اعزام به مراجع قضايي.
 • ي- اتخاذ تدابير اجرايي و اقدامات پيشگيرانه، پيش آگاهي و همكاري در كشف و اطفاء حريق و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح غير مترقبه در عرصه و اعيان منابع طبيعي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
 • ك- انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و در حدود وظايف مطابق ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۲۸/۶/۷۸ و مواد بعدي آن قانون.
 • ل- مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرائم(در حوزه استحفاظي يگان).
 • م- اجراي تصميمات، آراء و احكام مراجع اداري و قضايي صادره در خصوص پرونده هاي مرتبط با تخلفات و جرائم در عرصه و اعيان منابع طبيعي.
 • ن- برقراري تعامل با مراجع نظامي، انتظامی، قضايي و ساير دستگاه ها به منظور اجراي بهينه وظايف و ماموريت هاي يگان با هماهنگي سازمان.
 • س- جمع آوري اطلاعات انتظامي توسط يگان و هماهنگي و همكاري متقابل با ناجا و حراست سازمان متبوع جهت جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز در راستاي انجام بهينه وظايف آنها.
 • ع- انجام اقدامات لازم براي حفاظت اماكن سازمان و نظارت و كنترل بر ورود و خروج اشياء و اموال سازمان بمنظور حصول اطمينان از برقراري حفاظت بر اساس دستورالعمل هاي صادره.
 • ف- انجام ماموريت ها و وظايفي كه در شرايط غير عادي در امور امنيتي و انتظامي از سوي ناجا ابلاغ مي شود(در حوزه استحفاظي يگان).
 • ص- تهيه و تدوين طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني و ارائه آن به ناجا جهت سير مراحل تصويب با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
 • تبصره: يگان مجاز است جهت انجام وظايف خود با هماهنگي مدير كل منابع طبيعي استان پايگاه ويژه حفاظت از منابع طبيعي داير نمايد.
 
درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه