شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی


 
نام: سمیه
نام خانوادگی: کرامتی
تحصیلات: کارشناسی مرتع و آبخیزداری
سمت : مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
شرح وظایف:
 
هدف از تشکیل تعاونی های منابع طبیعی، ایجاد اشتغال و درآمد از محل فروش محصولات و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تغییر و ارتقاء شیوه زندگی و معیشتی مردم و جلوگیری از تجاوز و تخریب عرصه های منابع طبیعی و چرای بی رویه دام می باشد. همچنین مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، تعاون در کشور ما می تواند سرانگشت گره گشایی باشد و قادر است کشور را بخصوص امروز از لحاظ اقتصادی نجات داده و جلوی بی عدالتی را به شکل منطقی سد کند.

هدف از تشکیل تعاونی
مشخصات تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری