وضعیت مراتع شهرستان خوانسار

با توجه به وضعیت توپوگرافیک شهرستان خوانسار که کوهستانی و در اکثر مناطق به­ صورت تپه ماهور می­ باشد، بیشتر عرصه­ های مرتعی به­ صورت ییلاقی مورد چرای دام قرار می­ گیرد به­ نحوی که 70درصد عرصه­ ها به­ صورت ییلاقی و 30 درصد به­ صورت قشلاقی یا دوفصله تعلیف می­ گردد.
از کل مساحت 95780 هکتاری شهرستان خوانسار سطحی در حدود 45درصد را مراتع به­ خود اختصاص می­ دهد که 20درصد از مراتع شهرستان وضعیت خوب و سایر مناطق وضعیت متوسط تا فقیر را دارا می­ باشد.
متوسط تولید علوفه در مراتع شهرستان خوانسار در حدود 50 کیلوگرم در هکتار می­ باشد.

مساحت مراتع و دیمزارهای رها شده
از مجموع مساحت شهرستان بر اساس سوابق اجرای قانون حدود 7251هکتار شامل عرصه­های مرتعی و دیمزارهای رها شده می­باشد که بر روی این عرصه­ها می­بایست نظارت و حفاظت دقیقی صورت پذیرد.


 
 
 
 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری