سامانه ۱۵۰۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص حریق و تخریب و تجاوز به عرصه‌های منابع‌طبیعی

دستور العمل های فنی

مبانی طراحی و راهنمای اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) (نشریه شماره 416)

مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها (نشریه شماره 417)

دستوالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پرشیب به مراتع دست کاشت (نشریه شماره 418)

دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش های ذخیره نزولات آسمانی (نشریه شماره 419)

دستوالعمل کودپاشی در مرتع (نشریه شماره 420)

دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق (نشریه شماره 421)

دستورالعمل فنی مرتع کاری (نشریه شماره 422)

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش (جلد 1) (نشریه شماره 1-450)

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش (جلد 2) (نشریه شماره 2-450)

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش (جلد 3) (نشریه شماره 3-450)

مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش (جلد 4) (نشریه شماره 4-450)

دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری (نشریه شماره 505)

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

ضوابط استانداردها و معیارهای فنی استفاده از مالچ نفتی


درحال بارگزاری