کادر اداره منابع طبیعی خوانسار

رئیس: مهدی کیخائی
معاون و مسئول واحد آبخیزداری: داوود زین الدینی
کارشناس امور زمین: حامد حاجی زکی
کارشناس حقوقی: پدرام حیدری

کارشناس مرتع: مریم اسدی
کارشناس امور مالی: نسرین حقی
مسئول دبیرخانه: محمد رضا دهاقین
فرمانده یگان حفاظت: علیرضا دلشاد
         نیروهای یگان حفاظت: 
                                      حسن دهاقین
                                     علی بروجردی
مسئول بایگانی: حمید رضا احمدی
مدیرعامل شرکت تعاونی و منابع طبیعی: سمیه کرامتی 


درحال بارگزاری
چاپ اين صفحه