مراقبت از بادام کاری خشکرود شرط استقرار آنها

به گزارش مسئول واحد آبخیزداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوانسار طرح بیولوژیکی روستای خشکرود در زمستان سال 1392 با کشت گونه های بادام اسکوپاریا و بادام تلخ  در مسیرامتداد جاده خشکرود به ارجنک کلید خورد و با حفاظت صورت گرفته و قرق منطقه امروز شاهد به بار نشستن این گونه ها هستیم.

صفحه 22 از 22 << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >>