مصاحبه سرپرست اداره با هفته نامه دالانکوه

5 فروردين 1400 ساعت 08:58 ق.ظ
روابط عمومی اداره خبر داد:
درج مصاحبه سرپرست اداره در هفته نامه دالانکوه به همراه گزارش عملکرد یکساله اداره و اقدامات هفته منابع طبیعی و آبخیزداری
1400/01/05